Tài Liệu Học Tập

tiếng hoa giao tiếp cấp tốc một vài cấu trúc khó không phải ai cũng biết ( p2 )

Sau khi học xong bài học tiếng Trung “ những cấu trúc khó không phải ai cũng biết (p1) ” một vài mọi người đã thấy kĩ năng dịch thuật của mình được nâng cao chưa?  một vài cấu trúc này là các cấu trúc trong quá trình học dịch mình và một vài mọi người cùng lớp đều gọi nó là những cấu trúc phức tạp đến bất ngờ. Mình đã tổng hợp lại và chia sẻ để bạn cùng học hoc tieng hoa giao tiep cap toc

11,A tùy thuộc vào B
A受B的制约/支配  A shòu B de zhì yuē / zhī pèi
A取决于B  A qǔ jué yú B
A由B来决定   A yóu B lái jué dìng
12,điểm xuyết bởi…
景观把…点缀得更加好看 jǐng guān bǎ …diǎn zhuì de gèng jiā hǎo kàn
B点缀着A …    B diǎn zhuì zhe A
A在B陪衬下…  A zài B péi chèn xià ….
AB互相映衬  AB hù xiāng yìng chèn
AB交相辉映 AB jiāo xiāng guāng zhào yìng

13,nổi bật nhất là…
最打眼的是… zuì dǎ yǎn de shì ….
最显眼的是… zuì xiǎn yǎn de shì …
最醒目的是… zuì xǐng mù de shì …
最突出的是… zuì tū chū de shì …
14,không thể coi thường vai trò…
不能忽视…作用 bù néng hū shì … zuò yòng
…作用不能等闲之视 …. zuò yòng bù néng děng xián zhī shì
15,A để lại trong lòng B
A在B的心里/心目中/头脑里留下… A zài B de xīn lǐ / xīn mù zhōng / tóu nǎo lǐ liú xià …
A给B留下…印象(纪念)  A gěi B liú xià de …. Yìn xiàng ( jì niàn )
A对B的印象… A duì B de yìn xiàng …
B,A还留有印象… B , A hái liú yǒu yìn xiàng …

16,Chuẩn bị
A chuẩn bị cho B
A为B做好准备 A wèi B zuò hǎo zhǔn bèi
A为B筹划准备 A wèi B chóu huà zhǔn bèi
Chuẩn bị vốn liếng筹集资金(筹资) chóu jí zī jīn ( chóu zī )
Chuẩn bị tiết mục酝酿节目 yùn niàng jié mù
Chuận bị nội dung酝酿内容 yùn niàng nèi róng
Chuận bị kỹ酝酿成熟 yùn niàng chéng shú
Chuẩn bị đầy đủ酝酿得很充分/充分准备 yùn niàng de hěn chōng fēn /  chōng fēn zhǔn bèi
17,giao…cho …nắm giữ
把…交给….把握/掌握 bǎ … jiāo gěi … bǎ wò / zhǎng wò
18,vượt lên trên
高出…之上。 Gāo chū … zhī shàng

超过… chāo guò
越过… yuè guò
超越过…  chāo yuè guò
凌驾…之上 líng jià … zhī shàng
19,gắn liền, không tách rời
…与…分不开/离不开/密不可分/紧密地联系在一起/割裂不开来

… yǔ … fēn bù kāi / lí bù kāi / mì bù kě fēn / jǐn mì de lián xì zài yì qǐ / gē liè bù kě fēn kāi
A gắn với B
把…跟…结合在一起/结合起来 bǎ … gēn … jié hé zài yì qǐ / jié hé qǐ lái

Để   học tiếng hoa giao tiếp cấp tốc   theo tình huống có phản xạ thật tốt đòi hỏi bí quyết mọi người phải để tâm lắng nghe và nói thật nhiều

Thật ra học tiếng Trung hoa giao tiếp cơ bản không khó đòi hỏi một vài mọi người siêng năng một chút là OK.   Sau đây là những bài về học   tiếng Hoa giao tiếp  cấp tốc theo tình huống thực tế

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button