Học Tiếng Trung cơ bản

Bài 4: Số đếm trong tiếng Trung cơ bản | Số đếm Bồi

Contents

Chủ đề Số đếm bồi trong tiếng Trung Cơ bản.

Bài 4: Chủ đề số đếm BÔIG - Tiếng trung cơ bản.
Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản.

1. Từ 0 đến 10

 • Lính: 0
 • Yi: 1
 • Ơ: 2
 • San: 3
 • Sư: 4
 • Ủ: 5
 • Liêu: 6
 • Chi: 7
 • Ba: 8
 • Chiểu: 9
 • Sứ: 10

Chú ý: chữ “ơ” xin hãy đọc uốn lưỡi.

Luyện tập: Hãy học thuộc lòng từ 1 đến 10 trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

2. Từ 11 đến 19

 • Sứ yi : 11
 • Sứ ơ : 12
 • Sứ san : 13
 • Sứ sư : 14
 • Sứ ủ : 15
 • Sứ liêu : 16
 • Sứ chi : 17
 • Sứ ba : 18
 • Sú chiểu : 19

Một cách đọc khác của những số trên :Thêm Yi vào trước

 • Yi sứ yi : 11
 • Yi sứ ơ :12
 • Yi sứ san : 13
 • Yi sứ sư : 14
 • Yi sứ sư : 15
 • Yi sứ liêu : 16
 • Yi sứ chi : 17
 • Yi sú ba : 18
 • Yi sứ chiểu : 19

3. Từ 20 (Đối với những số chẵn chục)

 • Ơ sú : 20
 • Ơ sứ yi : 21
 • Ơ sú ơ : 22
 • Ơ sứ san : 23
 • Ơ sứ sư : 24
 • Ơ sú ủ : 25
 • Ơ sú liêu : 26
 •  Ơ sú chi : 27
 • Ơ sú ba : 28
 • Ơ sú chiểu : 29
 • San sứ : 30
 • Sư sứ : 40
 • Ủ sứ : 50
 • Liêu sứ : 60
 • Chi sứ : 70
 • Ba sứ : 80
 • Chiểu sứ : 90

Luyện tập hãy đọc lưu loát từ 11 đến 99.

Chú ý : 55 ủ sứ ủ

4. Số đếm từ 100 trở lên

Từ vựng :

 • Bải : Trăm (100)
 • Chen : Nghìn (1.000)
 • Oan : Vạn (10.000)
 • Yi : Trăm triệu (100.000.000)

4.1 Từ 101 đến 109

 • Yi bải : 100
 • Yi bải lính yi : 101
 • Yi bải lính ơ : 102
 • Yi bải lính san : 103
 • Yi bải lính sư : 104
 • Yi bải lính ủ : 105
 • Yi bải lính liêu : 106
 • Yi bải lính chi : 107
 • Yi bải lính ba : 108
 • Yi bải lính chiểu : 109

4.2 Từ 110 trở đi

 • Yi bải sứ : 110
 • Yi bải sứ yi : 111
 • Yi bải sứ ơ : 112
 • Yi bải sứ san ; 113
 • Yi bải sứ sư : 114
 • Yi bải sứ ủ : 115
 • Yi bải sứ chiểu : 119
 • Yi bải ơ sứ : 120
 • Yi bải ơ sứ yi : 121
 • Ơ bải : 200
 • San bải : 300
 • Sư bải : 400
 • Ủ bải : 500
 • Liêu bải : 600
 • Chi bải : 700
 • Ba bải : 800
 • Chiểu bải : 900
 • Chiểu bải chiểu sú chiểu : 999

4.3 Từ 1000 trở lên

 • Yi chen : 1000
 • Lẻng chen : 2000
 • San chen : 3000
 • Sư chen : 4000
 • Ủ chen : 5000
 • Chiểu chen : 9000
 • Từ 10.000 trở lên
 • Ý oan : 10.000
 • Lẻng oan : 20.000
 • San oan : 30.000
 • Sư oan : 40.000
 • Ủ oan : 50.000
 • Chiểu oan : 90.000
 • Sứ oan : 100.000
 • Sứ yi oan : 110.000
 • Sứ ơ oan : 120.000
 • Ơ sú oan : 200.000
 • San sứ oan : 300.000
 • Chiểu sứ oan : 900.000

4.4 Từ 1.000.000

 • Yi bải oan : 1.000.000 (Một triệu)
 • Lẻng bải oan : 2.000.000
 • San bải oan : 3.000.000
 • Chiểu bải oan : 9.000.000

4.5 Từ 10.000.000

 • Yi chen oan : 10.000.000
 • Lẻng chen oan : 20.000.000
 • Chiểu chen oan : 90.000.000

4.5 Từ 100.000.000 trở lên

 • Ý yi : 100.000.000
 • Lẻng yi : 200.000.000

Luyện tâp : Hãy nói các số sau đây :

 1. 145 : Yi bải sư sú ủ
 2. 386 : San bải ba sú liêu
 3. 980 : Chiếu bải ba sú
 4. 1.100 : Yi chen yi bải
 5. 1.500 : Yi chen ú bải
 6. 6.870 : Liêu chen ba bải chi sứ
 7. 5.428 : Ủ chen sư bải ơ sứ ba
 8. 12.000 : Ý oan lẻng chen
 9. 12.500 : Ý oan lẻng chen ú bải
 10. 12.526 : ý oan lẻng chen ủ bải ơ sú liêu
 11. 1.200.000: Y bải ơ sú oan
 12. 1.250.000 : Y bải ơ sứ ủ oan

⇒Xem chi tiết hơn về bài Số đếm:  Số đếm tiếng Trung: Cách ĐỌC, VIẾT và GHÉP chuẩn nhất

Chúc các bạn tự học tiếng Trung hiệu quả. Cám ơn các bạn

Xem tiếp bài 5 : https://tuhoctiengtrung.net/chu-de-thoi-gian-tieng-trung-co-ban/

 

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button