Ngữ Pháp Tiếng Trung

Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.

>Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.

Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.
Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.
>Tên tiếng Hoa >Tên tiếng Việt >Phiên âm >Ghi chú
>埃地族 >ÊĐê >āidì zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>艾族 >Ngái >ài zú >汉藏语系汉语族
>巴拿族 >BaNa >bāná zú >南亚语系孟-高棉语族
>巴天族 >PàThẻn >bātiān zú >苗瑶语族
>布标族 >Pupéo >bùbiāo zú >壮侗语系仡央语族
>布娄族 >Brâu >bùlóu zú >南亚语系孟-高棉语族
>布鲁-云乔族 >Bru-VânKiều >bùlǔ-yúnqiáo zú >南亚语系孟-高棉语族
>布依族 >BốY >bùyī zú >壮侗语系侗台语族
>达渥族 >Tà-Ôi >dáwo zú >南亚语系孟-高棉语族
>岱依族 >Tày >dàiyī zú >壮侗语系侗台语族
>俄都族 >Ơ-đu >édū zú >南亚语系孟-高棉语族
>夫拉族 >PhùLá >fūlā zú >汉藏语系藏缅语族
>高棉族 >Khmer >gāomián zú >南亚语系孟-高棉语族
>戈族 >Co >gē zú >南亚语系孟-高棉语族
>戈都族 >Cơ-tu >gēdū zú >南亚语系孟-高棉语族
>格贺族 >Cơ-ho >géhè zú >南亚语系孟-高棉语族
>仡佬族 >Cờlao >yìlǎo zú >壮侗语系仡央语族
>贡族 >Cống >gòng zú >汉藏语系藏缅语族
>哈尼族 >HàNhì >hāní zú >汉藏语系藏缅语族
>赫蒙族(苗族) >H’Mông >hèméng zú(miáo zú) >苗瑶语族
>赫耶族 >Hrê >hèyé zú >南亚语系孟-高棉语族
>华族 >Hoa >huá zú >汉藏语系汉语族
>嘉莱族 >Gia-rai >jiālái zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>抗族 >Kháng >kàng zú >南亚语系孟-高棉语族
>克木族 >Khơ-mú >kèmù zú >南亚语系孟-高棉语族
>拉格莱族 >Ra-glai >lāgélái zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>拉哈族 >Laha >lāhā zú >壮侗语系仡央语族
>拉祜族 >LaHủ >lāhù zú >汉藏语系藏缅语族
>拉基族 >La-chí >lājī zú >壮侗语系仡央语族
>勒曼族 >Rơ-măm >lèmàn zú >南亚语系孟-高棉语族
>佬族 >Lào >lǎo zú >壮侗语系侗台语族
>卢族(傣仂) >Lự >lú zú(dǎilè) >壮侗语系侗台语族
>倮倮族(彝族) >LôLô >luǒluǒ zú(yí zú) >汉藏语系藏缅语族
>麻族 >Mạ >má zú >南亚语系孟-高棉语族
>芒族 >Mường >máng zú >南亚语系孟-高棉语族
>莽族 >Mảng >mǎng zú >南亚语系孟-高棉语族
>墨侬族 >M’Nông >monóng zú >南亚语系孟-高棉语族
>侬族 >Nùng >nóng zú >壮侗语系侗台语族
>热依族 >Giáy >rèyī zú >壮侗语系侗台语族
>山由族 >Sándìu >shānyóu zú >汉藏语系汉语族
>山泽族 >SánChay >shānzé zú >壮侗语系侗台语族
>色当族 >Xơ-đăng >sèdāng zú >南亚语系孟-高棉语族
>斯丁族 >Xtiêng >sīdīng zú >南亚语系孟-高棉语族
>泰族 >Thái >tài zú >壮侗语系侗台语族
>土族(与中国的土族无关) >Thổ >tǔ zú(yǔzhōngguódetǔ zúwúguān) >南亚语系孟-高棉语族
>西拉族 >SiLa >xīlā zú >汉藏语系藏缅语族
>欣门族 >Xinh-mun >xīnmén zú >南亚语系孟-高棉语族
>瑶族 >Dao >yáo zú >苗瑶语族
>叶坚族 >Giẻ-triêng >xiéjiān zú >南亚语系孟-高棉语族
>越族(京族) >Việt(Kinh) >yuè zú(jīng zú) >南亚语系孟-高棉语族
>占族 >Chăm >zhān zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>遮罗族 >Chơ-ro >zhēluō zú >南亚语系孟-高棉语族
>哲族 >Chứt >zhé zú >南亚语系孟-高棉语族
>朱鲁族 >Chu-ru >zhūlǔ zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族

***Xem thêm: 54 dân tộc Việt Nam bằng tiếng Trung

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button