Học Tiếng Trung Qua Thành Ngữ - Truyện Cười Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh - Trung)

Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh – Trung)

Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh – Trung) Hiện nay tiếng Việt của chúng ta chưa có những qui… more »

Học Tiếng Trung Qua Thành Ngữ - Truyện Cười Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung Bát can tử đả bất trứ [八竿子打不着]: Bắn đại bác cũng không tới. Bệnh cấp… more »