Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh - Trung)

Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh – Trung)

Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh – Trung) Hiện nay tiếng Việt của chúng ta chưa có những qui… more »

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung Bát can tử đả bất trứ [八竿子打不着]: Bắn đại bác cũng không tới. Bệnh cấp… more »